Simpact-logo

nix


Zo'n breedbandversneller doet precies wat de naam zegt: het geeft concreet aan waar, hoe en met wie je stappen moet maken om het proces aan de gang te krijgen

.


Wat Simpact doet is vooral mensenwerk. We onderscheiden vier stadia in onze activiteiten.

Verkenning
In de verkennende fase toetsen we een innovatiekans aan de markt. Het doel is vooral om te bepalen of en welk draagvlak er te krijgen is, wat de voornaamste risico's zijn, welke stakeholders betrokken kunnen worden en welke effort gemoeid is met de financiering en realisatie. Voor deze fase hebben we voor enkele thema/doelgroepcombinaties een zogenaamde breedbandversneller ontwikkeld. Dit is een standaardmethodiek die inzicht geeft in de meest haalbare kansen voor breedband binnen een geografisch of thematisch gebied. Momenteel hebben we breedbandversnellers voor gemeenten, woningbouwcorporaties en provincies. Voor andere instanties, markten en thema's kunnen we eenvoudig afgeleide tools opzetten en uitvoeren.

Initiatie
In de initiatiefase brengen we eindgebruikers en stakeholders bij elkaar en gaan een proces in waarbij het initiële idee wordt gevormd tot een concreet project waar alle partijen zich aan verbinden. Het eindproduct van deze fase is een projectplan met een samenwerkingsovereenkomst en een financieringsvoorstel.

Een tweede activiteit in deze fase kan zijn een proces van vraagarticulatie, waarmee we voordat de realisatiefase wordt ingezet een inschatting kunnen maken van de daadwerkelijke bereidheid van de doelgroep om de dienst/innovatie af te nemen/te gebruiken. Ook kunnen hiermee tijdig nog eventuele belemmeringen worden geïdentificeerd waarmee in het realisatietraject rekening gehouden kan worden.

Tenslotte kunnen we ook oplossingen vinden voor financieringsbehoeften dankzij onze kennis van subsidie-instrumenten en connecties met meerdere investeerders en financiers.

Realisatie
Als alle randvoorwaarden voor de realisatie zijn ingevuld begeleiden we de totstandkoming van het project van A tot Z, met bijzondere aandacht voor eindgebruikerbetrokkenheid. Het eindproduct is een in gebruik genomen innovatie binnen een lokale gemeenschap/doelgroep. Daarnaast leveren we een 'blauwdruk' voor opschaling naar andere gemeenschappen met vergelijkbare behoeften. We hebben het hier dus niet over pilots, maar over concrete uitgerolde diensten!

Opschaling
Het proces van opschaling is een gecomprimeerde, versnelde variant van initiatie- en realisatiefase, volgens een vooraf vastgestelde en getoetste procedure. Hier is het mensenwerk extra kritiek voor het welslagen. Als je een oplossing die in gemeente X  is ontwikkeld wilt gaan inzetten in een gemeente Y, kun je de technologie en de processen repliceren, maar je moet er lokaal wel de juiste partijen  bij vinden en weten te committen. Simpact zorgt ook hier voor een succesvolle realisatie met betrokken gebruikers en ketenpartners.

 


nix

HOME | CONTACT | ENGLISH

nix


© 2005 Simpact BV - Postbus 489, 5600 AL Eindhoven, De Zaale 11 (routebeschrijving), 040-2379600HOME | CONTACT | ENGLISH