Simpact-logo

nix


 

 


Cases
Graag tonen we u een paar sprekende voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk.

Scenario-ontwikkeling Next Generation Services, provincie Overrijssel
In opdracht van de provincie Overijssel ontwikkelen we, in samenwerking met diverse provinciaal en landelijk opererende 'breedbandstakeholder's,  diverse scenario’s om de beschikbaarheid en het gebruik van breedbanddiensten te stimuleren. Uitgangspunt hierbij is dat deze Next Generation Services (NGS) gebruik kunnen maken van Open Netwerken, ofwel diensten die zonder belemmeringen in technische, organisatorische en financiële zin kunnen worden gebruik en transparant over verschillende netwerken gedistribueerd kunnen worden.

Brainport BIC Plaza
Binnen Brainport Development loopt het programma 'International Community' (BIC) dat als doel heeft de instroom naar en het werken en leven van buitenlandse kenniswerkers (IKW-ers) in de regio te verbeteren. Binnen dit programma is het Plaza een concept waarbij een webapplicatie wordt bedacht om zowel breed als gericht de werving van IKW-ers te ondersteunen.Begin 2011 moet het Plaza op eigen benen kunnen staan. Rond de applicatie wordt daarom tevens een organisatie opgezet om de exploitatie te verzorgen en wordt een marketingmodel ingericht om de financiering te realiseren. Simpact is projectleider van dit project en verzorgt tevens een aantal inhoudelijke activiteiten.

Ondernemerschap in het onderwijs
Als vervolgproject op het succesvolle 'Samen Leren, Samen Leven' hebben we in Amersfoort een nieuw project opgezet in het kader van de regeling OnderwijsNetwerk Ondernemen (ONO). Hierbij werken 3 basisscholen en 5 lokale bedrijven en instellingen samen om leerlingen en leerkrachten vertrouwd te maken met het concept 'ondernemen'. Simpact is projectleider van dit project en verzorgt tevens een aantal inhoudelijke activiteiten.

Breedbandversneller Hoge Dunk
Nadere info volgt.

3 Slimme Zorg dementieprojecten
Vanuit het project voor Hoge Dunk is een idee ontstaan voor een project om vroegsignalering van dementie te organiseren met behulp van ICT. Hiervoor hebben we een projectplan geschreven en subsidie aangevraagd bij provincie Brabant in het kader van het programma Slimme Zorg. Na toekenning van de subsidie hebben we als projectleider de activiteiten opgestart, waarna bleek dat nog twee andere dementieprojecten subsidie hadden gehad. Uit overleg met de andere penvoerders bleek dat er goede samenwerkingsmogelijkheden waren en om dit te effectueren hebben de andere twee projecten ons ook als projectleider ingehuurd. Doel van de drie projecten is om tijdig signalen van geheugenproblemen te helpen onderkennen en mensen te verwijzen naar ondersteuning, informatie en hulpmiddelen om op die manier het zelfhulp-proces te steunen. Daardoor kunnen mensen langer zelfstandig blijven functioneren, is pas (veel) later aanspraak op professionele zorg noodzakelijk en wordt de kwaliteit van leven verbeterd.

Breedbandvisie Gemeente Boxmeer
In de gemeente Boxmeer wordt op dit moment het , innovatieve bed
rijvenpark SterckWIJck gerealiseerd. Op een oppervlakte van 56 hectare wordt onder meer een groot zorg/leerpark gevestigd, waar zorgverleners en zorgopleiders intensief samen gaan werken, waaronder het nieuwe Maasziekenhuis Pantein, het nieuwe Regionale Opleidingscentrum (ROC) Land van Cuijk en het nieuwe GGZ Centrum Land van Cuijk. Bovendien heeft een groep investeerders na een uitgebreide selectieronde aangegeven voorkeur te hebben voor het bouwen van de hoofdvestiging van een groot Oncologisch Centrum op dit zorg/leerpark.
Simpact is al in een vroeg stadium in Boxmeer aan de slag gegaan om de breedbandbehoefte in verband met SterckWIJck in kaart te brengen. Nu heeft gemeente Boxmeer ons gevraagd hen te helpen een overkoepelende breedbandvisie voor heel Boxmeer te ontwikkelen, zodat een integrale en planmatige aanpak mogelijk wordt.

I3N-subsidie Provincie Gelderland
I3N is een Interreg IVa-project waarbij een omvangrijk subsidieprogramma is ingericht voor grensoverschrijdende breedbandprojecten in de grensregio’s met Duitsland. Simpact is door de Provincie Gelderland gevraagd mogelijk geschikte breedbandprojecten in de provincie te identificeren, deze te toetsen  aan de I3N-uitgangspunten en de provincie te begeleiden in de keuze welke projecten het meest kansrijk zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie. Er is een toetsingsmodel ontwikkeld en op basis van de keuze van de provincie gaan wij de geselecteerde projectideeën verder uitwerken tot concrete I3N-projectaanvragen.

Brainport CEO-to-CEO Netwerk
Medio 2008 heeft Brainport ons gevraagd een onderzoek te doen onder high-tech MKB-ers naar belangrijke knelpunten die zij nog ervaren in innovatietrajecten, specifiek daar waar het gaat om contacten/samenwerking met andere partijen. Uit dit onderzoek kwamen twee interessante conclusies:

  1. Men ziet in toenemende mate kansen voor het incorporeren van technologie van derden, maar heeft vervolgens moeite met de juiste partij daarbij te vinden. Bijvoorbeeld: een fabrikant van lockers/kastjes is benieuwd of ze in plaats van sleutel- of cijfersloten niet ook een biometrisch slot zouden kunnen toepassen. Maar ze kennen het juiste jargon niet, weten niet precies wat ze moeten vragen, kennen de branche niet en komen er via de gangbare kanalen (google, KvK, Syntens) niet voldoende of niet snel genoeg uit.
  2. Veel innovatie uit het MKB zou een goede toepassing kunnen vinden binnen grote bedrijven, maar MKB-ondernemers komen daar vaak niet verder dan inkoopafdelingen en middle-management met andere belangen. Daardoor lopen zowel de MKB-ers als de grote bedrijven innovatiekansen mis.

Voor dit laatste probleem hebben we een oplossing bedacht die is afgeleid van een initiatief dat in 2005 in Frankrijk is gestart en inmiddels aardig succesvol is. Uitgangspunt hierbij is het inrichten van een  exclusief, (in eerste instantie) virtueel netwerk van uitsluitend CEO’s, Managing Directors en VP’s van ‘grote bedrijven’ en een selecte groep MKB-ondernemers. Dit netwerk is gebaseerd op een online systeem, dat enerzijds het totstandkomen van fysieke 1-op-1-afspraken tussen partijen uit de twee lagen faciliteert en anderzijds over ingebouwde kwaliteitscontrolemogelijkheden beschikt.

Nieuwe diensten in Amersfoort
In opdracht van InterNLnet ontwikkelen wij in Amersfoort drie dienstenprojecten, bedoeld om concrete meerwaarde te bieden op het (deels bestaande) glasvezelnetwerk. We hebben hiervoor eerst zowel de eindgebruikers als potentiële ketenpartners betrokken om gezamenlijk de dienstideeën te ontwikkelen. Vervolgens hebben we de projectplannen gemaakt en drie subsidie-aanvragen ingediend. Dit heeft geleid tot in totaal € 175.000,- subsidie van de provincie Utrecht voor twee projecten en de gemeente Amersfoort steunt inmiddels de realisatie van het derde project (in een beperktere opzet). Bij de twee grotere projecten voeren wij het projectmanagement en investeren wij ook mee in uren.

Gemeente Boxmeer: I3N-subsidie
Voor gemeente Boxmeer hebben we het eerste deel uitgevoerd van een Breedbandversneller om te komen tot projectideeën die in aanmerking komen voor I3N (EUregio) subsidie.

Klanten
Voor onderstaande partijen hebben wij in veel gevallen inmiddels meerdere projecten uitgevoerd.

Provincie Overrijssel
Ministerie van Economische Zaken
Brainport
Gemeente Boxmeer
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Helmond
Provincie Gelderland
Ictopus
Gemeente Weert
InterNLnet
INEC
Kadaster Concernstaf
RGI
Breedned


nix

HOME | CONTACT | ENGLISH

nix


© 2005 Simpact BV - Postbus 489, 5600 AL Eindhoven, De Zaale 11 (routebeschrijving), 040-2379600HOME | CONTACT | ENGLISH